PJWSTK

Seminarium I roku studiów magisterskich specjalizacji Inżynieria Oprogramowania

Katedra System&ów Informacyjnych PJWSTK

Prezentacje wygłoszone w semestrze zimowym 2004/2005

Tomasz Wardziak: Wprowadzenie do Service Oriented Architecture (SOA) (25 października 2004)
Prezentację poświęcono wprowadzeniu do Service Oriented Architecture – popularyzowanej m.in. przez firmę Microsoft koncepcji wysokopoziomowej architektury rozwiązania informatycznego, bądź integracji wielu rozwiązań. Ideą przewodnią SOA jest postrzeganie konkretnego rozwiązania jako sieci usług wymieniających między sobą komunikaty o ściśle określonych cechach.
Michał Kruk, Bartłomiej Pióro: Rational Unified Process (RUP) (25 października 2004)
W trakcie prezentacji przedstawiono założenia oraz właściwości Rational Unified Process – metodykę wytwarzania oprogramowania, komercyją wersję Unified Software Development Process, której autorami są: Ivar Jacobson, Grady Booch oraz James Rumbaugh.
Adam Nowakowski: Sieci P2P (29 listopada 2004)
Zaprezentowano najbardziej popularne rozwiązania implementujące koncepcję sieci P2P (peer-to-peer) oraz ich cechy funkcjonalne wynikające rodzaju zastosowań.
Paweł Borówek: Voice Portals – Portale Głosowe (29 listopada 2004)
Prezentację pośięcono wprowadzeniu do technologii portali głosowych. Omówiono cechy oraz zastosowanie portali głosowych. Zaprezentowano architekturę portalu głosowego w oparciu o rozwiązanie Genesys Voice Portal.
Michał Maliszewski: Nemerle (6 grudnia 2004)
W trakcie prezentacji został Nemerle – posiadający wiązanie do platformy Microsoft .NET język programowania, łączący cechy języka funkcjonalnego, obiektowego i imperatywnego.
Wiktor Filipowicz: CORAL: Peer-to-peer Content Distribution Network (6 grudnia 2004)
Zaprezentowano koncepcję Content Distribution Network pozwalającą na uzyskanie wysokiej dostępności (high availability) statycznych stron HTML jako odpowiedź na trudne do przewidzenia chwilowe przeciążenia serwerów webowych.
Wojciech Wróblewski: eXtensible Web Architecture (XWA) (6 grudnia 2004)
Zaprezentowano koncepcję eXtensible Web Architecture – odmianę MVC uwzględniającą specyfikę aplikacji webowych.
Jacek Bekier: Wzorce projektowe w Java 2 Enterprise Edition (6 grudnia 2004)
Prezentację poświęcono wprowadzeniu do wzorców projektowych opracowanych przez firmę Sun Microsystems na potrzeby rozwiązań opartych o Java 2 Enterprise Edition (J2EE). W trakcie prezentacji skupiono się na 3 wybranych wzorcach projektowych z różnych warstw aplikacji: Intercepting Filter z warstwy prezentacji, Business Delegate z warstwy logiki biznesu oraz Data Access Object z warstwy integracyjnej.
Karol Muszyński: AOP – Aspect Oriented Programming (13 grudnia 2004)
W trakcie prezentaci została przedstawiona koncepcja Aspect Oriented Programming jako sposób realizacji rozdzielenia pojęć (separation of concerns). Omówiono implementacje AOP dostępne dla technologii Java™.
Łukasz Hryckiewicz: Crystal Reports (13 grudnia 2004)
Zaprezentowano cechy, sposób użycia oraz licencjonowania Crystal Reports – narzędzia do generowania raportów dostępnego w ramach pakietu Microsoft Visual Studio 2003.
Kamil Falana: Enterprise Java Beans (13 grudnia 2004)
Prezentacja poświęcona została wprowadzeniu do Enterprise Java Beans (EJB) – części specyfikacji Java 2 Enterprise Edition. Prezentacja obejmowała: genezę powstania EJB; omówienie technologii, na których oparto EJB: RMI, JNDI; rodzaje komponentów (beans) EJB: sesyjne (session), encyjne (entity) oraz sterowane komunikatami (message-driven).
Bartosz Rybak: User Interface Process Application Block (20 grudnia 2004)
Omówiono właściwości funkcjonalne, oraz sposób użycia User Interface Process Application Block – jeden z tzw. bloków aplikacyjnych opracowanych przez Microsoft narzędzi oraz sposobów projektowania aplikacji w oparciu platformę Microsoft .NET. Celem bloków aplikacyjnych jest rozpowszechnienie uznawanych za firmę Microsoft właściwych praktyk stosowania technologii .NET wśród osób zaangażowanych w tworzenie oprogramowania.
Krzysztof Michalski: Information Bridge Framework (IBF) (10 stycznia 2005)
Zaprezentowano Information Bridge Framework – technologię firmy Microsoft integrującą pakiet biurowy Microsoft Office 2003 z aplikacjami biznesowymi (line of business).
Piotr Tamowicz: Wpływ cech platformy Microsoft .NET na podejmowane decyzje projektowe (10 stycznia 2005)
W trakcie prezentacji omówiono wybrane cechy platformy Microsoft .NET, które należy uwzględnić w trakcie projektowania konkretnego rozwiązania opartego o technologię Microsoft .NET.


Ostatnia aktualizacja strony: 11 stycznia 2005